ПЛАН за РАБОТАТА на МКБППМН – СЛИВЕН за 2010 г.


ЦЕЛ

Намаляване броя на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
1. Разработване дейността на Центъра за социална адаптация
2. Осъществяване на ефикасна превантивна работа
3. Осъществяване на връзка и реализиране на съвместни дейности с други институции от системата за работа с деца
4. Квалификации
5. Разгласяване дейността на комисията

По основна задача №1
1. Организиране на лекциии по полово възпитание, полово предавани болести и начини на предпазване, анкети сред учениците
Място на провеждане: училищата в селата и други, проявили интерес към беседите след предварителна заявка;
Отговорници: Деско Десков; Миглена Балдис; Красимира Тачева;
2. Обявяването на конкурси с различни тематики, свързани с теми, засягащи работата на Комисията или обществените възпитатели по училища
Теми: Есета, рисунки, картички и други
Отговорници: Иванка Калайджиева, Лилия Радева;
3. Предлагането на психологическа помощ и подкрепа от специалистите обществени възпитатели за деца и/или техните семейства, от контингента на комисия. Работа с индивидуални случаи с логопеди и психолози подадени от училищата, след писмена заявка, удостоверяваща съгласието на родителите.
Място на провеждане: "Жълтата къща"
Време на провеждане: два пъти в седмицата по два часа;
Отговорници: Рая Попова; Марияна Стоянова; Миглена Балдис;
4. Обучение на деца за безопасно и полезно боравене с интернет, подадени от училищата, след писмена заявка, удостоверяваща съгласието на родителите или с наложена мярка от МК.
Място на провеждане: "Жълтата къща"
Време на провеждане: след сформиране на група
Отговорници: Радка Петрова
5. Организиране на курс за ограмотяване на малолетни и непълнолетни с наложена възпитателна мярка или подадени от училищата, след писмена заявка, удостоверяваща съгласието на родителите, които имат съответните нужди по предмети
5.1 Проверка на нивото на знанията;
5.2 Работа върху пропуските;
5.3 Периодична проверка на знанията, които са усвоили;
Място на провеждане: "Жълтата къща"
Време на провеждане: два пъти в седмицата по два часа;
Отговорници: Иванка Калайджиева; Маргарита Даскалова; Радка Петрова;

По основна задача №2
1. Работа с родители и деца, които срещат трудности в ежедневното си общуване или преодоляване на трудностите , както и с родители, за които е подадена информация, че не изпълняват съвестно задълженията си; Работата ще се извършва с деца с наложена възпитателна мярка от МК или подадени от училищата, след писмена заявка, удостоверяваща съгласието на родителите.
Място на провеждане: "Жълтата къща"
Време на провеждане: след предварителна заявка и организиране на група
Отговорници: Рая Попова, Миглена Балдис, Милена Койчева
2. Работа с деца, за които има информация че са в рискова семейна или приятелска среда, подадени от педагогическите съветници или ръководството на училищата, след писмена заявка, удостоверяваща съгласието на родителите или обществените възпитатели
Място на провеждане: "Жълтата къща"
Време на провеждане: след предварителна заявка и организирането на група
Отговорници: Миглена Балдис
3. Информиране за децата, на които им предстои да напуснат СПИ или ВУИ и назначаването на обществен възпитател, който да проследи и подпомогне при нужда социализирането им обратно в семейната и приятелска среда
Отговорник: Лилия Радева
4. Работни срещи с педагогическите съветници и/или представители на Училищните комисии за БППМН с цел координиране на работата ни и обмяна на информация за деца с рисково поведение или рискова семейна среда, както и разработване на съвместни идеи за превантивна работа.
Време на провеждане: веднъж месечно
Отговорник: Лилия Радева

По основна задача №3
1. Организиране на срещи с Младежки и/или Ученически парламент с цел проучването на нагласите сред учениците за справянето с престъпността като цяло и какво би могло да бъде тяхното участие
Отговорник: Лилия Радева
2. Организиране на срещи с други организации и/или институции с цел включването в съвместни проекти или инициативи с превантивна цел – БЧК, Младежки дом, Детски център, КСУДС и други
Отговорник: Лилия Радева
3. Участие в традиционните турнири, организирани съвместно с ДПС и Детски център - Сливен
3.1 Турнир по спортна стрелба и шах "3 март"– 26.02.2010 г. и 02.03.2010 г.
3.2 Великденски турнир по футбол и народна топка – 30.03.2010 г.
Отговорник: Лилия Радева

По основна задача №4
1. Организиране на семинари и/или обучения на обществените възпитатели и други специалисти желаещи да се включат
Отговорник: Лилия Радева
2. Организиране на работни срещи с Комисии от други градове с цел обмяна на опит и споделянето на добри практики
Отговорник: Лилия Радева

По основна задача №5
1. Осъществяването на връзка с медии с цел информирането за дейностите, които комисията извършва ежемесечно
Отговорник: Йорданка Раданчева; Лилия Радева;
Срок: постоянен


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СЛИВЕН
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ
ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

До
Център за социална адаптация
към МКБППМН

З А Я В К А
За работа с ...............................................,
ученик/ка в ........... клас на ...........................
/името на училището/
Нужно съдействие във връзка с..............................
...........................................................
..........................................................
Предлагам детето да бъде включено в ......................
..........................................................
Изпратено от ............................................
/име и длъжност/

Декларация
Долуподписаният ...................................................
/име на родителя/
Декларирам, че съм съгласен детето ми да бъде включено в групова/индивидуална работа с ........
/името на групата или дейността/

Дата: Подпис:


 

Copyright © 2008-2023 МКБППМН - Сливен" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев