ПЛАН за РАБОТАТА на МКБППМН – СЛИВЕН за 2014 г.

ПЛАН за РАБОТАТА на МКБППМН – СЛИВЕН за 2012 г.

ПЛАН за РАБОТАТА на МКБППМН – СЛИВЕН за 2011 г.

ПЛАН за РАБОТАТА на МКБППМН – СЛИВЕН за 2010 г.
ПЛАН за РАБОТАТА на МКБППМН – СЛИВЕН за 2016 г.

ЦЕЛ
Намаляване броя на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и превенция на рисковото поведение у подрастващите.
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

 1. Център за социална превенция и Консултативен кабинет
  1. Разработване и осъществяване на превантивни програми
  2. Осигуряване на ежедневни дежурства към Консултативен кабинет на специалисти обществени възпитатели
 2. Осъществяване на ефикасна превантивна работа
 3. Осъществяване на връзка и реализиране на съвместни дейности с други институции от системата за работа с деца
 4. Квалификации
 5. Контролна дейност
 6. Разгласяване дейността на комисията

дейности по основна задача №1 и 1.1

 1. Реализиране на лекции по превантивните програми на МКБППМН, акцентиращи върху:
  1.  повишаване на правовата култура сред подрастващите;
  2.  запознаване със законодателството на Р България;
  3.  превенция на противообществените прояви;
  4.  превенция на наркотичните зависимости;
  5.  превенция на насилието сред подрастващите;
  6.  превенция употребата на алкохол;
  7.  превенция на рисковото поведение в интернет;
  8.  социални и хигиенни умения;
  9.  дискриманция;
  10.  толерантност;
  11. повишаване на родителските умения;
  12. превенция на ПТП с участието на малолетни и непълнолетни;
  13. спортно-превантивни турнири по футбол, насочени към училищата от селата от община Сливен.

Място на провеждане: в училища, подали заявка
Време на провеждане: по график

 1. Ограмотяване на малолетни и непълнолетни  с наложена възпитателна мярка или на деца, подлежащи на задължително обучение, но непосещаващи училище, подадени от родителите със съответната декларация.

Място на провеждане: комплекс ПЕЧ
Време на провеждане: по график

 1. Оказване на психологическа помощ и консултации от специалистите обществени възпитатели и/или членове на комисията за деца и/или техните семейства, с наложена възпитателна мярка по ВД.
 2.  Работа с индивидуални случаи с логопеди и психолози подадени от училищата, след писмена заявка, удостоверяваща съгласието на родителите.

Място на провеждане: комплекс ПЕЧ
Време на провеждане: по график

 1. Организиране и провеждане на обучение за педагогически съветници, класни ръководители, учители, представители на училищни комисии за превенция, включващо начините за справяне със стреса, идентифицирането на различните видове домашни проблеми, реагирането в кризисни ситуации и други теми по необходимост;

Място на провеждане: предложено от групата място
Време на провеждане: минимум веднъж годишно

дейности по основна задача №1 и 1.2

1. Осигуряване на професионална помощ и подкрепа от специалисти ОВ в Консултативен кабинет и на деца под 8 години.
Място на провеждане: комплекс ПЕЧ
Време на провеждане: по график
2. Осигуряване на ежедневни дежурства от специалисти ОВ в Консултативен кабинет Място на провеждане: комплекс ПЕЧ
Време на провеждане: по график
3. Привличане на външни специалисти към услугите на Консултативен кабинет при необходимост.
дейности по основна задача №2

 1. Осигуряване на навременна помощ при подаден сигнал от родители, учители, училища или училищни комисии при възникване на кофликт в ежедневната среда или семейството.

Място на провеждане: комплекс ПЕЧ
Време на провеждане: ежедневни дежурства 

 1. Организиране и провеждане на обучения на УКПППУ, учители, класни ръководители и други специалисти с цел повишаване капацитета за работа с проблемни деца. Индивидуална подкрепа на учители, срещащи затруднения в работата си с деца.

Място на провеждане: по избор на групата
Време на провеждане: минимум веднъж годишно

 1. Информиране и работа с деца, които са в рискова семейна или приятелска среда, подадени от педагогическите съветници или ръководството на училищата, след писмена заявка, удостоверяваща съгласието на родителите или обществените възпитатели

Място на провеждане: комплекс ПЕЧ
Време на провеждане: след предварителна заявка и/или организирането на група

 1. Информиране и работа с малолетни и непълнолетни, на които им предстои да напуснат СПИ или ВУИ и назначаването на обществен възпитател, който да проследи и подпомогне при нужда социализирането им обратно в семейната и приятелска среда
 2. Работни срещи с педагогическите съветници и/или представители на Училищните комисии за ПППУ, с цел координиране на работата ни и обмяна на информация за деца с рисково поведение или рискова семейна среда, както и разработване на съвместни идеи за превантивна работа.

Време на провеждане: минимум два пъти в учебната година

 1. Продължаване реализирането на дейностите на територията на кв. Надежда, започнати през 2014 и нови възникнали през годината;
 2. Организиране и провеждане на превантивни мероприятия, съвместно с други институции или самостоятелно при заявка:
  1.  Турнир по народна топка за ученици от начален курс;
  2.  „Зная, мога, творя...” за ученици от 6 клас;
  3.  Общинско състезание „Бедствия, аварии и противообществени прояви” за ученици от 8 клас;
  4.  Дискусия на тема „Младежка престъпност и начини за предотвратяване”;
  5.  Дни  на толерантността;
  6.  Дни на отворени врати в МКБППМН – конкурс във всяко училище, проявило интерес към темата, като представителен отбор ще има възможност да „влезе” в действителната работа на Комисията;
  7. Турнир по футбол за училищата от селата при община Сливен
  8. Подкрепа на инициативи по училища след разглеждане от МК

дейности по основна задача №3

 1. Организиране на срещи с Младежки и/или Ученически парламент с цел включване в дебати, засягащи проблемите на детската престъпност и превенцията на противообществените прояви. Осигуряване на съвместни мероприятия и обучения извън Сливен.
 2. Организиране на срещи с други организации и/или институции с цел включването в съвместни проекти или инициативи с превантивна цел – БЧК, Младежки дом, Детски комплекс, КСУДС и други
 3. Участие в работни среща на институции и организации – РИО – Сливен, МВР и други
 4. Популяризиране и разпространение на превантивните филми на МКБППМН;
 5. разпространение на рекламни информационни брошури по програмите на МКБППМН;
 6. Организиране и провеждане на традиционните турнири и състезания с ДК и ДПС;
 7. Организиране и провеждане на общинското състезание, съвместно с отдел «Бедствия и аварии» към община Сливен;
 8. Индивидуална работа с непълнолетни с мярка Пробация по заявен интерес от ОС ИН, звено Пробация Сливен;
 9. Участие в работна група към Областна управа по реализиране на Проект за деца в конфликт със закона, деца в риск и техните семейства;
 10. Кметство към кв. Надежда;

дейности по основна задача №4

 1. Организиране и реализиране на обучение по работа по случай и подготовка на менторска програма в работата с правонарушители;
 2. Обсъждания на случаи в работата на обществените възпитатели през цялата година;
 3. Работна среща семинар с МК от страната, по преценка на комисията с цел обмяна на опит;
 4. Вземане на участия по обучения, предложени и организирани от други МК в страната;

дейности по основна задача №5

 1. Извършване на проверки при заповед на Председателя на МКБППМН в СПИ „Христо Ботев” на основание чл.10, ал.1, б.”и” от ЗБППМН
 2. Участие в съвместни проверки с други институции по сигнали
 3. участие в заседания на Координационен съвет

 

дейности по основна задача №6

 1. Разработване и отпечатване на допълнителни рекламни материали

за дейността на МК при необходимост;

 1. Разработване и отпечатване на помощни материали като

методическа помощ към УКПППУ;

 1. Организиране на работна среща с директори и ПДС през годината, на която да бъдат презентирани както филмите, така и програмите на МК и дейностите, с които можем да бъдем полезни по училища;
 2. Осъществяването на връзка с медии с цел информирането за дейностите, които комисията извършва ежемесечно;
 3. Разпространяване информация за дейността и помощта, която може да бъде намерена в Консултативния кабинет на МКБППМН;
 4. Информиране за графика на работа на специалистите, работещи към Консултативен кабинет на МКБППМН;
 5. Своевременно обновяване на сайта на Комисията и информиране за всичките й дейности в него.  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СЛИВЕН
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ
ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

До
Център за социална адаптация
към МКБППМН

З А Я В К А
За работа с ...............................................,
ученик/ка в ........... клас на ...........................
/името на училището/
Нужно съдействие във връзка с..............................
...........................................................
..........................................................
Предлагам детето да бъде включено в ......................
..........................................................
Изпратено от ............................................
/име и длъжност/

Декларация
Долуподписаният ...................................................
/име на родителя/
Декларирам, че съм съгласен детето ми да бъде включено в групова/индивидуална работа с ........
/името на групата или дейността/

Дата: Подпис:


 

Copyright © 2008-2022 МКБППМН - Сливен" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев