ПЛАН за РАБОТАТА на МКБППМН – СЛИВЕН за 2011 г.


ЦЕЛ

Намаляване броя на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
1. Доразвиване дейността на Центъра за социална превенция
1.1 Разработване и осъществяване на превантивни програми
2. Осъществяване на ефикасна превантивна работа
3. Осъществяване на връзка и реализиране на съвместни дейности с други институции от системата за работа с деца
4. Квалификации
5. Участие в проекти
6. Контролна дейност
7. Разгласяване дейността на комисията

по основна задача №1 и 1.1
1. Съдействие при реализиране на лекциии по полово възпитание, полово предавани болести и начини на предпазване сред рискови групи деца
Място на провеждане: училищата, проявили интерес към беседите след предварителна заявка;
Отговорници: Мария Хаджиева, Яна Кафеджиева, Красимира Тачева
2. Съдействие при реализиране на лекциии по здравно образование.
Място на провеждане: училищата, проявили интерес към беседите след предварителна заявка;
Отговорници: Мария Хаджиева, Яна Кафеджиева
3. Подготовка, организиране и реализиране на програма за безопасно и полезно боравене с интернет, с деца, подадени от училищата, след писмена заявка, удостоверяваща съгласието на родителите или с наложена мярка от МК. Изолзване на готовия продукт на ДАЗД – правила за безопасно боравене с интернет.
Място на провеждане: "Жълтата къща"
Време на провеждане: след сформиране на група
Отговорници: Радка Петрова
4. Ограмотяване на малолетни и непълнолетни с наложена възпитателна мярка на деца, подлежащи на задължително обучение, непосещаващи училище или подадени от родителите, със съответната декларация.
Място на провеждане: "Жълтата къща"
Време на провеждане: два пъти в седмицата по два часа;
Отговорници: Иванка Калайджиева; Маргарита Даскалова; Радка Петрова;
5. Продължаване и разширяване обхвата на програмите в помощ на родителите
Място на провеждане: "Жълтата къща"
Време на провеждане: след сформиране на група
Отговорници: Мария Хаджиева, Рая Попова
6. Обявяването на конкурси по теми, свързани с превенцията на насилието ипротивообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Теми: есета – "Доброто, което направих днес"; "Случката, която ме направи по-добър"; "Почитай родителите си"
рисунка – "Лицето на агресията"
Отговорници: Иванка Калайджиева, Лилия Радева, Миглена Балдис
7. Оказване на психологическа помощ и консултации от специалистите обществени възпитатели и/или членове на комисията за деца и/или техните семейства, с наложена възпитателна мярка по ВД.
7.1 Работа с индивидуални случаи с логопеди и психолози подадени от училищата, след писмена заявка, удостоверяваща съгласието на родителите.
Място на провеждане: "Жълтата къща"
Време на провеждане: по график
Отговорници: Рая Попова; Марияна Стоянова; Миглена Балдис, Мариета Кардашлиева

По основна задача №2
1. Работа в мрежа с родители, които срещат трудности в ежедневното си общуване или преодоляване на конкретни проблеми. Работата може да е индивидуална или отново в група при възможност.
Място на провеждане: "Жълтата къща"
Време на провеждане: след предварителна заявка и организиране на група
Отговорници: обществените възпитатели, в зависимост от конкретната нужда
2. Организиране и провеждане на обучения на УКПППУ, учители и дрги специалисти с цел повишаване капацитета за работа с проблемни деца
Място на провеждане: по училищата или "Жълтата къща"
Време на провеждане: след предварителна заявка и организиране на група
Отговорници: обществените възпитатели и Комисията, в зависимост от конкретната нужда
3. Информиране за деца, които са в рискова семейна или приятелска среда, подадени от педагогическите съветници или ръководството на училищата, след писмена заявка, удостоверяваща съгласието на родителите или обществените възпитатели
Място на провеждане: "Жълтата къща"
Време на провеждане: след предварителна заявка и/или организирането на група
Отговорници: обществените възпитатели, в зависимост от конкретната нужда
4. Информиране за децата, на които им предстои да напуснат СПИ или ВУИ и назначаването на обществен възпитател, който да проследи и подпомогне при нужда социализирането им обратно в семейната и приятелска среда
Отговорник: Лилия Радева
4.1 Организиране и провеждане на групова работа с деца от СПИ "Христо Ботев", на които им предстои напускане на интерната по предварително разработена информационна програма
Време на провеждане: два пъти месечно
Отговорник: комисията
5. Работни срещи с педагогическите съветници и/или представители на Училищните комисии за БППМН с цел координиране на работата ни и обмяна на информация за деца с рисково поведение или рискова семейна среда, както и разработване на съвместни идеи за превантивна работа.
Време на провеждане: веднъж месечно
Отговорник: Лилия Радева
6. Организиране, подготовка и провеждане на анкети сред учениците, провеждане на лекции и беседи, свързани с дейността на комисията и запознаване със законите
Място на провеждане: училищата
Време на провеждане: след предварителна заявка
Отговорници: юристи, членове на комисията

По основна задача №3
1. Организиране на срещи с Младежки и/или Ученически парламент с цел включване в дебати, засягащи проблемите надетската престъпност и превенцията на противообществените прояви.
Отговорник: Лилия Радева
2. Организиране на срещи с други организации и/или институции с цел включването в съвместни проекти или инициативи с превантивна цел – БЧК, Младежки дом, Детски център, КСУДС и други
Отговорник: Лилия Радева, членове на Комисията
3. Участие в работни среща на институции и организации – РИО – Сливен, МВР и други
Отговорник: Лилия Радева, членове на Комисията
4. Участие в традиционните турнири, организирани съвместно с ДПС и Детски център - Сливен
4.1 Турнир по спортна стрелба и шах "3 март".
4.2 Великденски турнир по футбол и народна топка.
4.3 Други
Отговорник: Лилия Радева
5. Организиране и провеждане на съвместно мероприятие с ОМП "Бедствия и аварии", г-жа Снежана Кънева, община Сливен на 28 и 29 април.
Отговорник: Лилия Радева, членовете на комисията и обществените възпитатели

По основна задача №4
1. Организиране на семинари и/или обучения на членовете на комисията и обществените възпитатели и други специалисти, имащи отношение към превенцията на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
Отговорник: Лилия Радева, членовете на Комисията
1.1 вътрешно обучение по проблемна тема с цел подобряване на работата на Местната комисия от външни лектори /тренингова програма/
1.2 работна среща семинар с МК от страната, по преценка на комисията с цел обмяна на опит

По основна задача №5
1. Откриване и участие в проекти, свързани с дейността на комисията, с цел подпомагането й и доразвиване на дейностите, заложени в плана
Отговорник: Лилия Радева, членовете на Комисията, обществените възпитатели

По основна задача №6
1. Извършване на периодични проверки или проверки по конкретни сигнали в СПИ "Христо Ботев", с. Драгоданово
Отговорник: членовете на Комисията
2. Участие в съвместни проверки с други институции по сигнали
Отговорник: членовете на Комисията
По основна задача №6
1. Осъществяването на връзка с медии с цел информирането за дейностите, които комисията извършва ежемесечно
Отговорник: Йорданка Раданчева; Лилия Радева;
2. Своевременно обновяване на сайта на Комисията и информиране за всичките й дейности в него Отговорник: Лилия Радева;


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СЛИВЕН
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ
ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

До
Център за социална адаптация
към МКБППМН

З А Я В К А
За работа с ...............................................,
ученик/ка в ........... клас на ...........................
/името на училището/
Нужно съдействие във връзка с..............................
...........................................................
..........................................................
Предлагам детето да бъде включено в ......................
..........................................................
Изпратено от ............................................
/име и длъжност/

Декларация
Долуподписаният ...................................................
/име на родителя/
Декларирам, че съм съгласен детето ми да бъде включено в групова/индивидуална работа с ........
/името на групата или дейността/

Дата: Подпис:


 

Copyright © 2008-2023 МКБППМН - Сливен" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев