ПЛАН за РАБОТАТА на МКБППМН – СЛИВЕН за 2012 г.


ЦЕЛ

Намаляване броя на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и превенция на рисковото поведение у подрастващите.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

 1. Център за социална превенция и Консултативен кабинет
  1. Разработване и осъществяване на превантивни програми
 2. Осъществяване на ефикасна превантивна работа
 3. Осъществяване на връзка и реализиране на съвместни дейности с други институции от системата за работа с деца
 4. Квалификации
 5. Контролна дейност
 6. Разгласяване дейността на комисията

по основна задача №1 и 1.1

 1. Реализиране на лекциии по полово възпитание, полово предавани болести и начини на предпазване сред рискови групи деца.

Място на провеждане: училищата, проявили интерес към програмите след предварителна заявка;
Време на провеждане: по подаден от училищата график

 1. Реализиране  на лекциии по здравно образование, съгласно разработената програма

Място на провеждане: училищата, проявили интерес към програмите след предварителна заявка;
Време на провеждане: по подаден от училищата график

 1. Реализиране на лекции за Законодателството на Р България, съгласно разработената програма.

Място на провеждане: училищата, проявили интерес към програмите след предварителна заявка;
Отговорници: Петя Петкова, Лилия Радева, Виолета Стоилова, Димитър Сяров

 1. Реализиране на лекции за наркотичните зависимости, съгласно разработената програма.

Място на провеждане: училищата, проявили интерес към програмите след предварителна заявка;
Време на провеждане: по подаден от училищата график

 1. Реализиране на лекции за противообществените прояви, съгласно разработeнdта програма.

Място на провеждане: училищата, проявили интерес към програмите след предварителна заявка;
Време на провеждане: по подаден от училищата график

 1. Реализиране на лекции за насилието и агресията, съгласно разработената програма.

Място на провеждане: училищата, проявили интерес към програмите след предварителна заявка;
Време на провеждане: по подаден от училищата график
7. Ограмотяване на малолетни и непълнолетни  с наложена възпитателна мярка или на деца, подлежащи на задължително обучение, но непосещаващи училище, подадени от родителите със съответната декларация.
Място на провеждане: „Жълтата къща”
Време на провеждане: по график
8. Продължаване и разширяване обхвата на програмите в помощ на родителите
Място на провеждане: „Жълтата къща” или училища, сформирали собствени групи
Време на провеждане: след сформиране на група
9. Обявяването на конкурси по теми, свързани с превенцията на насилието и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
    10 . Оказване на психологическа помощ и консултации от специалистите обществени възпитатели и/или членове на комисията за деца и/или техните семейства, с наложена възпитателна мярка по ВД.
     10.1 Работа с индивидуални случаи с логопеди и психолози подадени от училищата, след писмена заявка, удостоверяваща съгласието на родителите.
Място на провеждане: „Жълтата къща”
Време на провеждане: по график
    11. Организиране и провеждане на продължаващо обучение за педагогически съветници, класни ръководители, учители, представители на училищни комисии за превенция, включващо начините за справяне със стреса, идентифицирането на различните видове домашни проблеми, реагирането в кризисни ситуации и други теми по необходимост;
Място на провеждане: „Жълтата къща” или друго, предложено от групата място
Време на провеждане: по график

По основна задача №2

 1. Работа в мрежа с родители, които срещат трудности в ежедневното си общуване или преодоляване на конкретни проблеми. Работата може да е индивидуална или отново в група при възможност.

Място на провеждане: „Жълтата къща”
Време на провеждане: след предварителна заявка  и организиране на група

 1. Организиране и провеждане на обучения на УКПППУ, учители, класни ръководители и други специалисти с цел повишаване капацитета за работа с проблемни деца

Място на провеждане: по училищата или „Жълтата къща”
Време на провеждане: след предварителна заявка  и организиране на група

 1. Информиране и работа с деца, които са в рискова семейна или приятелска среда, подадени от педагогическите съветници или ръководството на училищата, след писмена заявка, удостоверяваща съгласието на родителите или обществените възпитатели

Място на провеждане: „Жълтата къща”
Време на провеждане: след предварителна заявка и/или организирането на група

 1. Информиране и работа с малолетни и непълнолетни, на които им предстои да напуснат СПИ или ВУИ и назначаването на обществен възпитател, който да проследи и подпомогне при нужда социализирането им обратно в семейната и приятелска среда
  1. Организиране и провеждане на групова работа с деца от СПИ „Христо Ботев”, на които им предстои напускане на интерната по предварително разработена информационна програма

Време на провеждане: два пъти месечно

 1. Работни срещи с педагогическите съветници и/или представители на Училищните комисии за ПППУ, с цел координиране на работата ни и обмяна на информация за деца с рисково поведение или рискова семейна среда, както и разработване на съвместни идеи за превантивна работа.

Време на провеждане: веднъж месечно

 1. Организиране, подготовка и провеждане на анкети сред учениците, провеждане на лекции и беседи, свързани с дейността на комисията и запознаване със законите

Място на провеждане: училищата
Време на провеждане: след предварителна заявка 

По основна задача №3

 1. Организиране на срещи с Младежки и/или Ученически парламент с цел включване в дебати, засягащи проблемите на детската престъпност и превенцията на противообществените прояви.
 2. Организиране на срещи с други организации и/или институции с цел включването в съвместни проекти или инициативи с превантивна цел – БЧК, Младежки дом, Детски комплекс, КСУДС и други
 3. Участие в работни среща на институции и организации – РИО – Сливен, МВР и други
 4. Популяризиране и разпространение на превантивния филм на МКБППМН;
 5. Организиране и провеждане на традиционните турнири 3-ти март и Великденски турнир, съвместно с ДК и ДПС;
 6. Организиране и провеждане на общинското състезание, съвместно с отдел «Бедствия и аварии» към община Сливен;

По основна задача №4

 1. Организиране на семинари и/или обучения на членовете на комисията и обществените възпитатели и други специалисти, имащи отношение към превенцията на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
  1. вътрешно обучение по проблемна тема с цел подобряване на работата на Местната комисия от външни лектори /продължаващо обучение/
  2. организиране на продължаваща квалификация за обществените     възпитатели и членовете на МК
  3. работна среща семинар с МК от страната, по преценка на комисията с цел обмяна на опит

По основна задача №5

 1. Извършване на периодични проверки или проверки по конкретни сигнали в СПИ „Христо Ботев”, с. Драгоданово, съвместно с други институции, подаващи или имащи отношение към конкретния случай, засегнат в проверката
 2. извършване на регулярни проверки на всяко тримесечие в СПИ „Христо Ботев” на основаниечл.10, ал.1, б.”и” от ЗБППМН
 3. Участие в съвместни проверки с други институции по сигнали

По основна задача №6

 1. Разработване и отпечатване на допълнителни рекламни материали

за дейността на МК при необходимост;

 1. разработване и отпечатване на помощни материали като

методическа помощ към УКПППУ;

 1. организиране на работна среща с директори и ПДС в началота на 2012 г., на която да бъдат презентирани както филма, така и програмите на МК и дейностите, с които можем да бъдем полезни по училища.
 2. Осъществяването на връзка с медии с цел информирането за дейностите, които комисията извършва ежемесечно
 3. Своевременно обновяване на сайта на Комисията и информиране за всичките й дейности в него   

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СЛИВЕН
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ
ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

До
Център за социална адаптация
към МКБППМН

З А Я В К А
За работа с ...............................................,
ученик/ка в ........... клас на ...........................
/името на училището/
Нужно съдействие във връзка с..............................
...........................................................
..........................................................
Предлагам детето да бъде включено в ......................
..........................................................
Изпратено от ............................................
/име и длъжност/

Декларация
Долуподписаният ...................................................
/име на родителя/
Декларирам, че съм съгласен детето ми да бъде включено в групова/индивидуална работа с ........
/името на групата или дейността/

Дата: Подпис:


 

Copyright © 2008-2023 МКБППМН - Сливен" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев