ПЛАН за РАБОТАТА на МКБППМН – СЛИВЕН за 2014 г.


ЦЕЛ


Намаляване броя на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и превенция на рисковото поведение у подрастващите.


ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

 1. Център за социална превенция и Консултативен кабинет
  1. Разработване и осъществяване на превантивни програми
  2. осигуряване на ежедневни дежурства към Консултативен кабинет на специалисти обществени възпитатели
 2. Осъществяване на ефикасна превантивна работа
 3. Осъществяване на връзка и реализиране на съвместни дейности с други институции от системата за работа с деца
 4. Квалификации
 5. Контролна дейност
 6. Разгласяване дейността на комисията

по основна задача №1 и 1.1

 1. Реализиране на лекции по превантивните програми на МКБППМН, акцентиращи върху:
  1.  повишаване на правовата култура сред подрастващите;
  2.  запознаване със законодателството на Р България;
  3.  превенция на противообществените прояви;
  4.  превенция на наркотичните зависимости;
  5.  превенция на насилието сред подрастващите;
  6.  превенция употребата на алкохол;
  7.  превенция на рисковото поведение в интернет;
  8.  социални и хигиенни умения;
  9.  дискриманция;
  10.  толерантност;
  11. повишаване на родителските умения;

  Място на провеждане: в училища, подали заявка
  Време на провеждане: по график

  1. Ограмотяване на малолетни и непълнолетни  с наложена възпитателна мярка или на деца, подлежащи на задължително обучение, но непосещаващи училище, подадени от родителите със съответната декларация.

  Място на провеждане: комплекс ПЕЧ
  Време на провеждане: по график

  1. Оказване на психологическа помощ и консултации от специалистите обществени възпитатели и/или членове на комисията за деца и/или техните семейства, с наложена възпитателна мярка по ВД.
  2.  Работа с индивидуални случаи с логопеди и психолози подадени от училищата, след писмена заявка, удостоверяваща съгласието на родителите.

  Място на провеждане: комплекс ПЕЧ
  Време на провеждане: по график

  1. Организиране и провеждане на обучение за педагогически съветници, класни ръководители, учители, представители на училищни комисии за превенция, включващо начините за справяне със стреса, идентифицирането на различните видове домашни проблеми, реагирането в кризисни ситуации и други теми по необходимост;

  Място на провеждане: предложено от групата място
  Време на провеждане: минимум веднъж годишно
  по основна задача №1 и 1.2
  1. Осигуряване на професионална помощ и подкрепа от специалисти ОВ в Консултативен кабинет и на деца под 8 години.
  Място на провеждане: комплекс ПЕЧ
  Време на провеждане: по график
  2. Осигуряване на ежедневни дежурства от специалисти ОВ в Консултативен кабинет Място на провеждане: комплекс ПЕЧ
  Време на провеждане: по график
  3. привличане на външни специалисти към услугите на Консултативен кабинет при необходимост.
  По основна задача №2

  1. Осигуряване на навременна помощ при подаден сигнал от родители, учители, училища или училищни комисии при възникване на кофликт в ежедневната среда или семейството.

  Място на провеждане: комплекс ПЕЧ
  Време на провеждане: ежедневни дежурства 

  1. Организиране и провеждане на обучения на УКПППУ, учители, класни ръководители и други специалисти с цел повишаване капацитета за работа с проблемни деца. Индивидуална подкрепа на учители, срещащи затруднения в работата си с деца.

  Място на провеждане: по избор на групата
  Време на провеждане: минимум веднъж годишно

  1. Информиране и работа с деца, които са в рискова семейна или приятелска среда, подадени от педагогическите съветници или ръководството на училищата, след писмена заявка, удостоверяваща съгласието на родителите или обществените възпитатели

  Място на провеждане: комплекс ПЕЧ
  Време на провеждане: след предварителна заявка и/или организирането на група

  1. Информиране и работа с малолетни и непълнолетни, на които им предстои да напуснат СПИ или ВУИ и назначаването на обществен възпитател, който да проследи и подпомогне при нужда социализирането им обратно в семейната и приятелска среда
   1. Организиране и провеждане на групова работа с деца от СПИ „Христо Ботев”, на които им предстои напускане на интерната по предварително разработена информационна програма

  Време на провеждане: по съгласуван график

  1. Работни срещи с педагогическите съветници и/или представители на Училищните комисии за ПППУ, с цел координиране на работата ни и обмяна на информация за деца с рисково поведение или рискова семейна среда, както и разработване на съвместни идеи за превантивна работа.

  Време на провеждане: веднъж месечно

  1. Продължаване реализирането на дейностите на територията на кв. Надежда, започнати през 2013 и нови възникнали през годината;
  2. Организиране и провеждане на превантивни мероприятия, съвместно с други институции или самостоятелно:
   1.  Турнир по народна топка за ученици от начален курс;
   2.  „Зная, мога, творя...” за ученици от 6 клас;
   3.  Общинско състезание „Бедствия, аварии и противообществени прояви” за ученици от 8 клас;
   4.  Дискусия на тема „Младежка престъпност и начини за предотвратяване”;
   5.  Дни  на толерантността;
   6.  Дни на отворени врати в МКБППМН – конкурс във всяко училище, проявило интерес към темата, като представителен отбор ще има възможност да „влезе” в действителната работа на Комисията;

  По основна задача №3

  1. Организиране на срещи с Младежки и/или Ученически парламент с цел включване в дебати, засягащи проблемите на детската престъпност и превенцията на противообществените прояви. Осигуряване на съвместни мероприятия и обучения извън Сливен.
  2. Организиране на срещи с други организации и/или институции с цел включването в съвместни проекти или инициативи с превантивна цел – БЧК, Младежки дом, Детски комплекс, КСУДС и други
  3. Участие в работни среща на институции и организации – РИО – Сливен, МВР и други
  4. Популяризиране и разпространение на превантивните филми на МКБППМН;
  5. разпространение на рекламни информационни брошури по програмите на МКБППМН;
  6. Организиране и провеждане на традиционните турнири и състезания с ДК и ДПС;
  7. Организиране и провеждане на общинското състезание, съвместно с отдел «Бедствия и аварии» към община Сливен;
  8. Организиране и провеждане на програми за непълнолетни с мярка Пробация по заявен интерес от ОС ИН, звено Пробация Сливен;
  9. Участие в работна група към Областна управа по реализиране на Проект за деца в конфликт със закона, деца в риск и техните семейства;
  10. Кметство към кв. Надежда;

  По основна задача №4

  1. Организиране и реализиране на продължаващо от 2013 г обучение по работа по случай и подготовка на менторска програма в работата с правонарушители;
  2. Обсъждания на случаи в работата на обществените възпитатели през цялата година;
  3. работна среща семинар с МК от страната, по преценка на комисията с цел обмяна на опит;
  4. вземане на участия по обучения, предложени и организирани от други МК в страната;

  По основна задача №5

  1. Извършване на проверки при заповед на Председателя на МКБППМН в СПИ „Христо Ботев” на основание чл.10, ал.1, б.”и” от ЗБППМН
  2. Участие в съвместни проверки с други институции по сигнали

  По основна задача №6

  1. Разработване и отпечатване на допълнителни рекламни материали

  за дейността на МК при необходимост;

  1. Разработване и отпечатване на помощни материали като

  методическа помощ към УКПППУ;

  1. Организиране на работна среща с директори и ПДС през годината, на която да бъдат презентирани както филмите, така и програмите на МК и дейностите, с които можем да бъдем полезни по училища;
  2. Осъществяването на връзка с медии с цел информирането за дейностите, които комисията извършва ежемесечно;
  3. Разпространяване информация за дейността и помощта, която може да бъде намерена в Консултативния кабинет на МКБППМН;
  4. Информиране за графика на работа на специалистите, работещи към Консултативен кабинет на МКБППМН;
  5. Своевременно обновяване на сайта на Комисията и информиране за всичките й дейности в него.  
  дейност отговорници ангажимент планиран бюджет
  1. Турнир по народна топка за ученици от 4 клас Секретаря на МК и други при възможност Награден фонд До 400 лв.
  2. Състезание „Зная, мога, творя..” за ученици от 6 клас Секретаря на МК и други при възможност Награден фонд До 400 лв.
  3. Общинско състезание „бедствия, аварии и противообществени прояви” Секретарят и трима членове за центъра на МК Наглраден фонд
  Хонорар водещи
  До 800 лв.
  4. Дискусия на тема „Младежката престъпност и начини за предотвратяване” Секретаря на МК и други при възможност Награден фонд участници До 200 лв.
  5. Дни на толерантността Секретаря на МК и други при възможност Награден фонд
  Наем зала концерт
  Водещи
  До 1200 лв.
  6. Дни на отворени врати на МКБППМН Секретаря на МК и други при възможност Награден фонд До 400 лв.
  7. Изнесено обучение на УКПППУ, съвместно с Младежки парламент Секретаря на МК и други при възможност Разходи по нощувка и транспорт До 1500 лв.
  8. Вътрешни обучения по случаи на обществените възпитатели Секретаря на МК и други при възможност ---------- -------------
  9. Продължаваща квалификация по изготвянето на менторска програма Секретаря на МК и други при възможност Нощувка транспорт До 2000 лв.
  10. Превантивни материали по програмите на МКБППМН Секретаря на МК и други при възможност Брошури, други До 1000 лв
  11. Методически ръководства Секретаря на МК и други при възможност   До 500 лв.
    Първоначално предвидени разходи   общо 8 400 лв.  Намаляване броя на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и превенция на рисковото поведение у подрастващите.

  ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

  1. Център за социална превенция и Консултативен кабинет
   1. Разработване и осъществяване на превантивни програми
   2. осигуряване на ежедневни дежурства към Консултативен кабинет на специалисти обществени възпитатели
  2. Осъществяване на ефикасна превантивна работа
  3. Осъществяване на връзка и реализиране на съвместни дейности с други институции от системата за работа с деца
  4. Квалификации
  5. Контролна дейност
  6. Разгласяване дейността на комисията

  по основна задача №1 и 1.1

  1. Реализиране на лекциии по полово възпитание, полово предавани болести и начини на предпазване сред рискови групи деца.

  Място на провеждане: училищата, проявили интерес към програмите след предварителна заявка;
  Време на провеждане: по подаден от училищата график

  1. Реализиране  на лекциии по здравно образование, съгласно разработената програма

  Място на провеждане: училищата, проявили интерес към програмите след предварителна заявка;
  Време на провеждане: по подаден от училищата график

  1. Реализиране на лекции за Законодателството на Р България, съгласно разработената програма.

  Място на провеждане: училищата, проявили интерес към програмите след предварителна заявка;
  Отговорници: Петя Петкова, Лилия Радева, Виолета Стоилова, Димитър Сяров

  1. Реализиране на лекции за наркотичните зависимости, съгласно разработената програма.

  Място на провеждане: училищата, проявили интерес към програмите след предварителна заявка;
  Време на провеждане: по подаден от училищата график

  1. Реализиране на лекции за противообществените прояви, съгласно разработeнdта програма.

  Място на провеждане: училищата, проявили интерес към програмите след предварителна заявка;
  Време на провеждане: по подаден от училищата график

  1. Реализиране на лекции за насилието и агресията, съгласно разработената програма.

  Място на провеждане: училищата, проявили интерес към програмите след предварителна заявка;
  Време на провеждане: по подаден от училищата график
  7. Ограмотяване на малолетни и непълнолетни  с наложена възпитателна мярка или на деца, подлежащи на задължително обучение, но непосещаващи училище, подадени от родителите със съответната декларация.
  Място на провеждане: помещение на ЦСП
  Време на провеждане: по график
  8. Продължаване и разширяване обхвата на програмите в помощ на родителите
  Място на провеждане: Помещение на ЦСП или училища, сформирали собствени групи
  Време на провеждане: след сформиране на група
  9. Обявяването на конкурси по теми, свързани с превенцията на насилието и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
      10 . Оказване на психологическа помощ и консултации от специалистите обществени възпитатели и/или членове на комисията за деца и/или техните семейства, с наложена възпитателна мярка по ВД.
       10.1 Работа с индивидуални случаи с логопеди и психолози подадени от училищата, след писмена заявка, удостоверяваща съгласието на родителите.
  Място на провеждане: помещение на ЦСП
  Време на провеждане: по график
      11. Организиране и провеждане на продължаващо обучение за педагогически съветници, класни ръководители, учители, представители на училищни комисии за превенция, включващо начините за справяне със стреса, идентифицирането на различните видове домашни проблеми, реагирането в кризисни ситуации и други теми по необходимост;
  Място на провеждане: помещение на ЦСП или друго, предложено от групата място
  Време на провеждане: по график
  по основна задача №1 и 1.2
  1. Осигуряване на професионална помощ и подкрепа от специалисти ОВ в Консултативен кабинет и на деца под 8 години.
  Място на провеждане: помещение на ЦСП
  Време на провеждане: по график
  2. Осигуряване на ежедневни дежурства от специалисти ОВ в Консултативен кабинет Място на провеждане: помещение на ЦСП
  Време на провеждане: по график
  3. привличане на външни специалисти към услугите на Консултативен кабинет при необходимост.

  По основна задача №2

  1. Осигуряване на навременна помощ при подаден сигнал от родители, учители, училища или училищни комисии при възникване на кофликт в ежедневната среда или семейството.

  Място на провеждане: помещение на ЦСП
  Време на провеждане: след предварителна заявка 

  1. Организиране и провеждане на обучения на УКПППУ, учители, класни ръководители и други специалисти с цел повишаване капацитета за работа с проблемни деца. Индивидуална подкрепа на учители, срещащи затруднения в работата си с деца.

  Място на провеждане: по училищата или помещение на ЦСП
  Време на провеждане: след предварителна заявка  и организиране на група

  1. Информиране и работа с деца, които са в рискова семейна или приятелска среда, подадени от педагогическите съветници или ръководството на училищата, след писмена заявка, удостоверяваща съгласието на родителите или обществените възпитатели

  Място на провеждане: помещение на ЦСП
  Време на провеждане: след предварителна заявка и/или организирането на група

  1. Информиране и работа с малолетни и непълнолетни, на които им предстои да напуснат СПИ или ВУИ и назначаването на обществен възпитател, който да проследи и подпомогне при нужда социализирането им обратно в семейната и приятелска среда
   1. Организиране и провеждане на групова работа с деца от СПИ „Христо Ботев”, на които им предстои напускане на интерната по предварително разработена информационна програма

  Време на провеждане: по съгласуван график

  1. Работни срещи с педагогическите съветници и/или представители на Училищните комисии за ПППУ, с цел координиране на работата ни и обмяна на информация за деца с рисково поведение или рискова семейна среда, както и разработване на съвместни идеи за превантивна работа.

  Време на провеждане: веднъж месечно

  1. Организиране, подготовка и провеждане на анкети сред учениците, провеждане на лекции и беседи, свързани с дейността на комисията и запознаване със законите

  Място на провеждане: училищата
  Време на провеждане: след предварителна заявка 

   

  По основна задача №3

  1. Организиране на срещи с Младежки и/или Ученически парламент с цел включване в дебати, засягащи проблемите на детската престъпност и превенцията на противообществените прояви.
  2. Организиране на срещи с други организации и/или институции с цел включването в съвместни проекти или инициативи с превантивна цел – БЧК, Младежки дом, Детски комплекс, КСУДС и други
  3. Участие в работни среща на институции и организации – РИО – Сливен, МВР и други
  4. Популяризиране и разпространение на превантивните филми на МКБППМН;
  5. разпространение на рекламни информационни брошури по програмите на МКБППМН;
  6. Организиране и провеждане на традиционните турнири 3-ти март и Великденски турнир и други новоорганизирани през 2012 г. при проявен интерес съвместно с ДК и ДПС;
  7. Организиране и провеждане на общинското състезание, съвместно с отдел «Бедствия и аварии» към община Сливен;
  8. организиране и провеждане на програми за непълнолетни с мярка Пробация по заявен интерес от ОС ИН, звено Пробация Сливен;

  По основна задача №4

  1. Организиране на семинари и/или обучения на членовете на комисията и обществените възпитатели и други специалисти, имащи отношение към превенцията на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
   1. вътрешно обучение по проблемна тема с цел подобряване на работата на Местната комисия от външни лектори /продължаващо обучение/
   2. организиране на продължаваща квалификация за обществените     възпитатели и членовете на МК
   3. работна среща семинар с МК от страната, по преценка на комисията с цел обмяна на опит

   

  По основна задача №5

  1. Извършване на периодични проверки или проверки по конкретни сигнали в СПИ „Христо Ботев”, с. Драгоданово, съвместно с други институции, подаващи или имащи отношение към конкретния случай, засегнат в проверката
  2. извършване на проверки при заповед на Председателя на МКБППМН в СПИ „Христо Ботев” на основание чл.10, ал.1, б.”и” от ЗБППМН
  3. Участие в съвместни проверки с други институции по сигнали

  По основна задача №6

  1. Разработване и отпечатване на допълнителни рекламни материали

  за дейността на МК при необходимост;

  1. разработване и отпечатване на помощни материали като

  методическа помощ към УКПППУ;

  1. организиране на работна среща с директори и ПДС през годината, на която да бъдат презентирани както филмите, така и програмите на МК и дейностите, с които можем да бъдем полезни по училища;
  2. Осъществяването на връзка с медии с цел информирането за дейностите, които комисията извършва ежемесечно;
  3. разпространяване информация за дейността и помощта, която може да бъде намерена в Консултативния кабинет на МКБППМН;
  4. информиране за графика на работа на специалистите, работещи към Консултативен кабинет на МКБППМН;
  5. Своевременно обновяване на сайта на Комисията и информиране за всичките й дейности в него.  

 

Copyright © 2008-2024 МКБППМН - Сливен" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев